Algemene voorwaarden Stormbaan

1

Stormbaan zal bij de uitoefening van haar werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van adviesbureaus in het algemeen en het eigen bureau in het bijzonder.

2

Offertes van Stormbaan zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Stormbaan zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3

Stormbaan zal een opdracht pas aanvaarden nadat de te verrichten werkzaamheden en het daarvoor in rekening te brengen honorarium zo duidelijk, volledig en nauwkeurig mogelijk met de opdrachtgever overeengekomen zijn.

4

Uitvoering van opdracht. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt als opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.

5

Stormbaan zal de aan haar verstrekte opdracht tot outplacement zorgvuldig en in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde rechtsverhouding uitvoeren.

6

Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die naar redelijkheid en billijkheid van opdrachtnemer kan worden verwacht. Als een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Als de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, tenzij er van de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan de periode waarover is gefactureerd, geldt de beperking van de aansprakelijkheid voor geleden schade tot maximaal het bedrag van het laatst gefactureerde bedrag. De eventuele aansprakelijkheidstelling voor geleden schade dient te geschieden binnen één maand na afronding van de opdracht respectievelijk binnen één maand na factuurdatum.

7

Behoudens een eventuele wettelijke plicht tot bekendmaking, is opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alles wat hem ten behoeve van respectievelijk tijdens de uitvoering van de opdracht bekend wordt (gemaakt).

8

Stormbaan zal de te verrichten werkzaamheden voor de opdrachtgever, ten behoeve van de cliënt, zo zorgvuldig mogelijk en in samenspraak met de cliënt uitvoeren.

9

Het aanvaarden van een opdracht voor outplacement kan op geen enkele wijze consequenties hebben voor de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.

10

Stormbaan zal de informatie, ter kennis gekomen van de zijde van de opdrachtgever en/of cliënt, geheim houden en hiervan uitsluitend gebruik maken voorzover de goede uitvoering van de haar opgedragen taak dat bepaaldelijk vereist en voorzover het gebruik niet uitdrukkelijk is ontzegd.

11

Het honorarium wordt vooraf bij opdrachtverstrekking overeengekomen. Facturering en betaling geschieden volgens de daarover bij de opdrachtverstrekking gemaakte afspraken. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtnemer gerechtigd de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichting, ten laste te brengen van de opdrachtgever. Als opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever ten minste eenmaal heeft gemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag doch niet eerder dan vanaf 30 dagen na factuurdatum, opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

 

 

 

Terug naar boven